NDCWales: Discover Dance! Newtown | Newtown

NDCWales: Discover Dance! Newtown

What's happening?

The perfect 90-minute introduction to dance.

Learn some moves from your seat
Get the chance to dance on stage
Watch a dance show
Ask the dancers anything you like

DISCOVER DANCE is a lively, open and relaxed introduction to dance stage shows.

In the first half, you’ll learn what it’s like to be a professional dancer, from our morning warm up to how we choreograph a performance. You’ll get a chance to join in our exercises from your seats and even be invited up on stage to get involved.

After the interval, we’ll perform either The Green House or Folk by Caroline Finn, one of our favourite choreographers. Both dance pieces are theatrical, magical and funny with visually stunning scenery and beautiful costumes to match.

After watching us dance, you’ll get a chance to ask anything you like, about what you’ve seen, life as a dancer, or anything else!

"We must all do theatre to find out who we are and discover who we could become"

"A ridiculously amazing afternoon dancing with National Dance Company Wales.”

“The entire group were enthralled by the … the openness of the dancers and their ability to encourage … the children … into the ‘secret’ world of dance.”

------------------------

Y cyflwyniad 90 munud perffaith i ddawns.

Dysgu ychydig o symudiadau o'ch sedd
Cyfle i ddawnsio ar y llwyfan
Gwylio sioe ddawns
Cyfle i holi’r dawnswyr

Mae DARGANFOD DAWNS yn gyflwyniad bywiog, agored a hamddenol i sioeau dawns ar y llwyfan.

Yn yr hanner cyntaf, byddwch chi'n dysgu sut beth yw bod yn ddawnsiwr proffesiynol, o'n sesiwn cynhesu yn y bore i sut rydym yn coreograffu perfformiad. Cewch gyfle i ymuno yn ein hymarferion o'ch sedd a hyd yn oed gael gwahoddiad i ymuno â ni ar y llwyfan.

Ar ôl yr egwyl, byddwn yn perfformio naill ai The Green House neu Folk gan Caroline Finn, un o'n hoff goreograffwyr. Mae'r ddau ddarn yn theatrig, yn hudolus ac yn ddoniol gyda golygfeydd gwych a gwisgoedd hardd.

Ar ôl ein gwylio ni’n dawnsio, cewch gyfle i ofyn unrhyw gwestiynau, am yr hyn rydych wedi'i weld, bywyd fel dawnsiwr, neu unrhyw beth arall!

"Mae’n rhaid i ni i gyd wneud theatr i ddarganfod pwy ydym ni ac i weld pwy y gallem fod"

"Prynhawn rhyfeddol yn dawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru."

"Roedd y grŵp cyfan wedi’u cyfareddu gan onestrwydd y dawnswyr a'u gallu i annog ... y plant ... i mewn i fyd 'cyfrinachol’ dawns."

When?

Friday, March 23rd 2018 01:00pm

Where?

The Hafren Theatre Newtown
The Hafren, Llanidloes Road
SY16 4HU Newtown

Host:

National Dance Company Wales, Newtown

Other events in Newtown

Black Dyke Band

Saturday, March 24th 2018

Spoiler Alert

Wednesday, May 16th 2018